avatar

楞严咒全文

南无楞严会上佛菩萨(三称)

 妙湛总持不动尊  首楞严王世希有

 销我亿劫颠倒想  不历僧祇获法身

 愿今得果成宝王  还度如是恒沙众

 将此深心奉尘刹  是则名为报佛恩

 伏请世尊为证明  五浊恶世誓先入

 如一众生未成佛  终不于此取泥洹

 大雄大力大慈悲  希更审除微细惑

 令我早登无上觉  于十方界坐道场

 舜若多性可销亡  烁迦罗心无动转

 南无常住十方佛

 南无常住十方法

 南无常住十方僧

 南无释迦牟尼佛

 南无佛顶首楞严

 南无观世音菩萨

 南无金刚藏菩萨

楞严咒全文–第一会
dàn
tuō


qié
duō


ē
sān
miǎo
sān

tuó
xiě
dàn
tuō


tuó

zhī


shāntuó
duō

duō
nán

sān
miǎo
sān

tuó


zhī
nán

suō
shě


jiā

sēng
qié
nán

ē
luó
hàn
duō
nán

duō

nuó
nánsuō
jié

tuó
qié

nán

sān
miǎo
qié
duō
nán

sān
miǎo
qié

duō
nuó
nánnǎn
tuó


tuónǎn

shějiēsuō

suō


tuō
nán


yīn
tuó

qiétuó


suō


qié
zhēsān

tuó
jié

duō
qié
jiāqié


tuó
jiā


ēshī

shě
nuó
qié
jié

duō
qié


duō
tuō
qié
duō


tóu
shé


qié
shé


qié
chá

shū


西shé

duō
tuō
qié
duō
qié
ē

duō


duō
tuō
qié
duō

ēsān
miǎo
sān

tuó
qié


ē
chú


duō
tuō
qié
duō

ēsān
miǎo
sān

tuó
qiéshā
shéfèi
zhù


shé

duō
tuō
qié
duō
qié


sān

shī

duō


lián
shé

duō
tuō
qié
duō

ēsān
miǎo
sān

tuó
qié


shě
nuó

duō
tuō
qié
duō

ēsān
miǎo
sān

tuó
qiédàn

shé

duō
tuō
qié
duō

ēsān
miǎo
sān

tuó


piáo
jié

duō


tán

qié

duō


dàn
tuō

qié

sěi

shān


dàn
duōláne


shì
dān
yáng


duō

jiējiéjié
jiā

chì
tuó

e
jiāzhùdànníng
jiē

pán
tuó
nuó


chāzhàzhě


shī

nán

jiésuōruò
shé


duō
bēng

suō

jié

ē

zhà
bīng
shě

nán


chā
chà


ruò
shé
tuó

jié

ē

zhà
nánjié


ruò
shé


duō
bēngjiéshě

ruò
shé


lán
nán
zhē

shě


shā
shě
e
tuó
jiā

ruò
shé

e


shì
duō


zhàn
chídié
duō
shéshuì
duō
shé


pán
tuó
e


duō
zhī

shì


shé


shé


shě

duō


téng
wǎng
jiā


shé


zhì

nuó
ē
zhēzhì
zhì
duō


shé

shàn
chí


shě

zhē

shàn
duō
shě


shì
duōshuì
duō

e


duō

eshé


shāng
jié

zhì


shé

lán
tuó


shé
duō
zhē

qián
zhē
nuójiā


jié

duōzhē

shān


zhē
lán
zhē


shé


jiā

jiā
shé


shé


dùn
zhì
zhē

shuì
duō
zhē

jiā


chà
shē
shī

tuó

jié

suō


chàn

jué
fàn

yìn

xiě

楞严咒全文–第二会


xīn
[合*牛]jiēshě

duōtuō

qiéshān


xīn
[合*牛]yōng

zhānxīn
[合*牛]yōng


dānxīn
[合*牛]yōngsān

chā


jié


xīn
[合*牛]yōngyào
chāchà
suō

jiē


ruò
shé


téng
bēngjié


xīn
[合*牛]yōng

zhěshī

nán

jiēsuōnán


téng
bēng

xīn
[合*牛]yōng


chā


qié
fàntuō

qiéshāndiǎn
shé
suō
shù
suō
shì

shā


zhī
suō

[口*隶]

ē


shì


duō

zhà
zhà
yīng
jiā
shé

tuó


màn
chá


xīn
[合*牛]

suōyìn
xiě

楞严咒全文–第三会


shé


zhǔē

tuó
jiāshā


shě

duō

zhuó
jié

chā


ē
shěē
jiā
zhù


tuó
jiàn


qié

tuó
jiā

duōshé
tán
chá


nuó
qiétiáo

yào
chā
jiēchā


jiē
duō

jiēshě
zhē

jiēduō
jiē


jiū
pán
cha

jiēdān


jiē


jiā
zhà

dān


jiēqián


jiē


ē

jiētán

tuó

jiē


chē

jiējiē


shè
duō


nán

jiēnánnán

máng
suō


nán


tuó


nán


shé


nán

shé
duōshì

duō


nán


duō


nán


duō


nán

ē
shū
zhēzhì
duō
shān


shānjiē


nán


tuó

shé

chēn
tuó


zhě
jiādān


tuó

shé

chēn
tuó


chá
yǎn
dān


tuó

shé

chēn
tuó

shū
tuó
dān


tuó

shé

chēn
tuó


nuó


dān


tuó

shé

chēn
tuóduǒ
qié

chá

西dān


tuó

shé

chēn
tuó
jiā

qié
dān


tuó

shé

chēn
tuó


jiā


jiādān


tuó

shé

chēn
tuó


shé

jié
jié
tuō
suō

dān


tuó

shé

chēn
tuó


zhě
duō
dān


tuó

shé

chēn
tuó
yángzhī

nán
tuó

shā


qiésuǒ

dān


tuó

shé

chēn
tuójiē


shě


dān


tuó

shé

chēn
tuó


ē
luó
hàndān

tuó

shé

chēn
tuóduō

qiédān


tuó

shé

chēn
tuóshé


jiā


dān


tuó

shé

chēn
tuóchā
wǎng


qié
fàn

yìn

xiě

楞严咒全文–第四会


qié
fànduō


cuì


ē

duō
jiāzhà


jiā


duō
shíshí


tuó

tuó

pín
tuó


pín
tuó


chēn
tuó
chēn
tuó


xīn
[合*牛]


xīn
[合*牛]

pàn
zhà

pàn
zhà
pàn
zhà
pàn
zhà
pàn
zhà

suōpàn

ē
móu
jiā

pàn

ē

duō
pàn

tuó
pàn

ē
tuójiā
pàn


pàn
qié

pànyào
chā

pànqiánpàn
dān


pàn

jiā
zhà

dān


pàn
láng
zhǐ


pàn[口*犁]

pànshípànē
[口*犂]

pànshě
pànpàn

tuó


pàn
tuóshì
zhē

[口*犂]

pàn

shé

jié
jié
tuō
suō
tuó


pàn

zhē


pàn

zhěpàn


shé


tuóshì

pàn

dīng
yáng

pàn


shé


shāng
jié
zhàngshé

pànjiājiāsuō
jié

duō

pàn


sěipàn
móu


pàn

ēpànjié


pàn

jié

tán
chí

pàn

mièpàn

làopàn

zhē
wén
chá

pàn

jié
luó
pàn

jiāpàn

ē


zhì
duō

jiā
shī

shě
nuó

pàn

yǎn

zhì


duǒ

xiěyìn
xiě

楞严咒全文–第五会zhà
zhì
duō

ēzhì
duō


shé


qié

suōshé


shé
duō


shì

duōlüèqián
tuóshǐ
xiě
zhì
duōzhà
zhì
duō

lào
tuó

zhì
duō

yào
chā
jiēchà
suō

jiē
[口*隶]
duō

jiēshě
zhē

jiēduō
jiē


jiū
pán
cha

jiēqián
tuó

jiē

tuó

jiē


chē

jiē


ē

jiē


zháichájiē


jiē


shé

jiā

jiē


shějiē


lǎo
tuó

nán

jiā

jiē


ē
lán


jiē


qián
jiē


shíyīn
jiā

jiā

zhuì

yào
jiā[口*隶]

yào
jiā

zhě

tuō
jiāshí
shān


shí
jiājiā

shìjiā

suōjiāshí


shì
tuózhì
jiàn

ē


qián


qié

qián

jiéqián

jiējiē
lán

jié

shū
lán

dàn
duō
shū
lán
shū
lánshū
lánshì

shū
lán
zhà
shū
lán


tuó

shū
lán

jié
zhī
shū
lán
shū
lánshū
lán

cháng
qié
shū
lánduō
shū
lán


tuó
shū
lán

suō
fáng
yàng
qiézhàng
qié
shū
lán


duō

duō
chá

cháshí


tuó


jiā

jiàn
duō


zhīduō

líng
qié

shū
shā


suō

jié


shā

jiā

ē
tuó
jiā

jiàn
duō

ē
jiāduō


liǎn

jiā
zhà
zhì
jiāyǐn
qié


jiē


yào
chāchúshì

fèi

shān

suō

shānduōshéshān
lài
zhàng

lán
tuó

shě

shé
nuó

biàn


[口*隶]
nuó


tuó


pán
tán
jiāshū

pán
tán
jiā

tuó

pán
tán
jiā


duō
zhí
tuō

ān

ēshě
shé

tuó

pán
tuó
pán
tuó


shé


bàng

pàn


xīn


yōng
pàn

suō


参考链接 dizang fotuozhengfa liaotuo

评论